Valplattform Klimatinitiativ Simrishamn


Omställning Simrishamn

Klimatkrisen är här och nu. Inte sedan. Du vet redan tillräckligt. Det gör jag också. Det är inte kunskap vi saknar. Det vi efterlyser är modet att dra slutsatserna av det vi vet.

FN:s klimatpanel har nu kommit med tre rapporter. FN:s generalsekreterare António Gueterres skrev efter den andra på Twitter: ”En atlas över mänskligt lidande och ett fördömande av ett misslyckat ledarskap för klimatet”. ”Att frånsäga sig ledarskap är rent brottsligt” underströk han i ett tal efter rapporten och fortsatte; ”de största förorenarna är skyldiga till mordbrand på vårt enda hem”.

För att klara klimatmålen måste de globala utsläppen minska med minst 45 procent till 2030 och uppnå klimatneutralitet till 2050. De målen kommer med dagens utlovade takt från världens länder inte alls att nås. Det är bråttom nu. Klimatpolitiska rådet, som granskar Sveriges politik, efterlyser acceleration.

Om vi i Sverige tillåter oss att följa samma utsläppsbana som hittills är vårt utsläppskonto tomt vid nästa mandatperiods slut – 2026. Om konsumtionens påverkan inkluderas blir kraven på Sverige ännu hårdare.

 

 

Att den ekonomiska politiken används för att stödja lokala företag och företag som har andra mål och värden än expansion och vinstmaximering.

Acceptera verkligheten, inse att människan är en del av naturen, tala klarspråk
Omställningen kommer att kosta – ekonomiskt, i ändrad livsstil och i nya konsumtionsvanor. Men kostnaderna av att inte ställa om är mångdubbelt större. Omställningen är inget val. Den är en nödvändighet. Omställningen skall utformas så att vi ser positiva fördelar när vi gör ”rätt”, istället för negativa konsekvenser om vi gör ”fel”.

Kommunens ledande roll

Behovet av långsiktighet och helhetstänkande i samhällets styrning och beredskap har aldrig varit större. Vi behöver en politisk ledning som kan arbeta förvaltnings- och sektorsövergripande. Bort med stuprör – in med hängrännor! 


Vi vill se

  • Ett Klimatutskott som placeras direkt under KF. Ledamöter i Klimatutskottet utses av Kommunfullmäktige och kan vara både politiker och tillkallade experter.

  • Ett Klimatråd (jfr med den nationella nivån) för kontinuerlig utvärdering och granskning av det som görs och hur det stämmer med de klimatpolitiska målen.

  • En Koldioxidbudget för Simrishamns kommun

  • Att Hållbarhetspolicyn styr den ekonomiska politiken, inte tvärtom.

  • Att Ekonomisk tillväxt mäts med kvalitativa mål kring välfärd och välbefinnande, t.ex. god hälsa, jämlikhet, jämställdhet och friska ekosystem, och presenteras i årliga redovisningar.

Skydda naturen

IPCC- rapporten skriver: ”Naturen kan vara vår räddare när det gäller klimatförändringarna, men först måste vi rädda den”. Enligt artdatabanken är avverkning av skog den största orsaken till utslagning av biologisk mångfald.

Vi vill

∙ att kommunen, fram till år 2030, avsätter 30 % av sin mark till naturvårdsreservat, nationalparker eller andra skyddade områden.

∙ att kommunen värnar och skyddar kommunens vattentäkter

∙ att kommunen arbetar aktivt med att återställa och bevara våtmarker

∙ att kommunen uppmanar staten att ersätta bönder och skogsägare som binder kol i marken/skogen.


Omställning av jordbruket

Dagens storskaliga jordbruk behöver ställas om till hållbar matproduktion och integreras i perenna etablerade ekosystem, gärna lokala, småskaliga och arbetsintensiva. Samhället behöver stödja alla de initiativ och verksamheter som arbetar i den här riktningen och även underlätta för andelsjordbruk.

Vi vill

∙ att kommunen stimulerar klimatsmart nötdjursbete på naturbetesmarker med hög biologisk mångfald.
∙ att kommunen understödjer ny teknik inom jordbruket. Med ny AI-teknik utlovas 30% mer skörd med 30% mindre resurser (vatten, gödning och kemikalier)
∙ att kommunen ger plats för ekoringar och liknade marknadsplatser för småskaliga lokala producenter.

Elektrifiering och energieffektivisering

Vi vill
∙ att kollektivtrafiken rustas upp och byggs ut.
∙ att kollektivtrafiken blir avgiftsfri i hela kommunen, för alla.
∙ att kommunen stimulerar produktion av biogas från fiske & jordbruk inom ramen för en cirkulär ekonomi.
∙ att kommunen ökar utbyggnaden av ladd stolpar. Staten skall finansiera men kommunerna har ansvaret för utbyggnad och information.
∙ att krav på solceller i all nyproduktion av byggnader införs och att kommunens egna fastigheter snarast förses med solceller.
∙ att kommunen genomför en kartläggning av energiförbrukningen i fastighetsbeståndet och där efter åtgärdar behov av renovering och underhåll.
∙ att kommunens egna transporter är helt fossilfria år 2025, utan inblandning av s.k. grönt bränsle från skogen.
∙ att kommunen har en policy som premierar klimatvänliga tjänsteresor och underlättar användandet av till exempel cykel och kollektivtrafik för kommunens anställda.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Den offentliga upphandlingen i Simrishamn uppgick till cirka 527 miljoner kronor år 2021.

Vi vill
∙ att upphandlingarna systematiskt användas för att minska utsläpp och resursanvändning.
∙ att kommunens samtliga finansiella placeringar skall vara garanterat fossilfria.
∙ att kommunen utvecklar återanvändning av kommunens tekniska vatten, främst inom industri. Simrishamn har förmodligen Sveriges renaste tekniska vatten.
∙ att Simrishamns unika by-struktur bevaras och förstärks.

Fördjupad demokrati med kunskap och engagemang

För att klimatomställningen ska lyckas måste både demokrati och delaktighet fördjupas och utvecklas.

Vi vill
∙ att kommunen skapar en starkare delaktighet och ett större inflytande genom användning av Medborgardialog och Medborgarråd.
∙ att kommunen satsar en ”folkbildningsmiljon” för kunskapslyft om klimat och biologisk mångfald.
∙ att skolans undervisning om relationen mellan människa och natur stärks.
∙ att en grundkurs om klimat och biologisk mångfald införs som obligatorisk del i alla examina.
∙ att kommunen stärker samarbetet med näringslivet genom att bilda ett Näringslivsråd kopplat till SINAB

Minska konsumtionens klimatpåverkan

Materialanvändningen orsakar minst hälften av koldioxidutsläppen och 90 procent av förlusten av biologisk mångfald. En genomsnittssvensk förbrukar årligen 10–15 gånger mer material än en medborgare i ett låginkomstland. Livskvalitet och välbefinnande rymmer många andra aspekter än materiell konsumtion.

Vi vill
∙ att kommunen utvecklar former för återanvändning.
∙ att kommunens kostenhet arbetar för minskad konsumtion av industri-producerat kött, till förmån för vegetarisk diet och/eller naturbeteskött)
∙ att kommunen i alla sina verksamheter medverkar till materiella fotavtryck genom cirkulära materialflöden
∙ Kompensera ökad produktivitet i ekonomin genom kortare arbetstid, för att inte öka belastningen på planeten.

Rättvis omställning

Utan rättvisa kommer klimatomställningen att försvåras och försenas. Idag är det de som släpper ut mest som betalar minst. Och de som släpper ut minst betalar mest. Globalt, regionalt och lokalt. De ekonomiska klyftorna behöver minska. Jämlikhet och jämställdhet är nödvändiga delar i omställningen.

Vi vill

∙ att kommunen utvecklar satsningar på jämställda löner, särskilt inom vård och omsorg.
∙ att kommunen driver på för statliga medel till stöd för landsbygd som annars riskerar att påverkas negativt av omställningens effekter.

Värna kulturklimatet

Yttre omställning kräver inre omställning. Att bygga ett samhälle i linje med det planetära system som vi alla är en del av, kräver ett flexibelt processtänkande. I arbetet med att synliggöra den existentiella dimensionen i klimatkrisen har kultur och kulturskapare en unik roll. I kulturen kan vi kan möta oss själva, varandra och världen. Vi kan få kontakt med den kreativitet vi alla bär med oss och som gör oss till ansvarstagande medskapare av den värld vi vill leva i.


Vi vill

∙ att kommunen uppmuntrar kultur och friluftskonsumtion (teater, film, musik, konst, sport, mm), och skapa nya mötesplatser både i stadens centrum och i byarna.

∙ kommunen bygger ett nytt kulturhus i centrum med konsthall, musik- o teaterlokal med möjlighet till nyare digitalt styrda kulturformer.
∙ att kommunen stödjer Kulturnavet som plattform och nätverk för kulturutövare
∙ att kommunen stödjer de konst- och kulturskolorna
-  Kompetensutveckling och vuxenutbildning tidigt hanterar effekterna av omställningen.